Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Villa Encanta, Tamaide, 68, 38399 Santa Úrsula, Tenerife
I.Ubytování
Ubytovatel prohlašuje, že poskytne objednateli ubytování ve svém objektu – Villa Encanta
(dále jen Villa Encanta), a to formou poskytnutí celého objektu včetně příslušenství: (Villa
Encanta – 4 ložnice, 4 koupelny, obyvák, kuchyň; Garden House – 1 ložnice, 1 koupelna,
obyvák, kuchyň; dále terasa, bazén, zahrada). Objednatel na základě svého zájmu toto
ubytování objednávkou objednává a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu.
Smlouva o ubytování je uzavřena potvrzením objednávky objednatele.
Banka: UniCredit Bank.
Číslo účtu pro platby v EUR: CZ04 2700 0000 0021 0869 8243, SWIFT BACXCZPP.
Variabilní symbol: termín pobytu například 12.6-18.6.2023= 1261862023
Maximální kapacita objektu: 10+2 osoby. V případě překročení maximální kapacity během
pobytu je poskytovatel ubytování oprávněn jednostranně ukončit smlouvu o ubytování bez
jakékoli finanční náhrady. Další služby zahrnuté v ceně: ložní prádlo a ručníky, káva a čaj,
wifi, parkování. Další dle www.villaencanta.es.
II.Cena ubytování
Ubytovatel a objednatel se dohodli na ceně za ubytování za poskytnutí celého objektu Villa
Encanta k ubytování a dobu sjednanou dle objednávky včetně DPH. Cena a termín uvedeny v
nabídce.
Splatnost ceny: záloha ve výši 30% ceny, v termínu do 3 dnů od uzavření smlouvy o ubytování,
doplatek ve výši 70% ceny, v termínu 60 dnů před termínem ubytování.
V případě prodlení s úhradou kterékoliv části ceny je ubytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že nebude záloha uhrazena ani do 3 dnů od výše sjednaného termínu, pak tato
smlouva zaniká. V případě prodlení s doplatkem ceny delším jak 3 dny je ubytovatel oprávněn
od smlouvy o ubytování odstoupit.
III.Storno poplatky
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování pouze za předpokladu, že uhradí
ubytovateli odstupné (storno poplatek) v této sjednané výši:
-v případě odstoupení v době více jak 60 dnů před počátkem ubytování sjednaným činí
odstupné 30% sjednané ceny ubytování
-v případě odstoupení v době 60 dnů a méně před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné
100% sjednané ceny ubytování
Na odstupné je ubytovatel oprávněn započíst uhrazenou zálohu či doplatek ceny.
IV.Ostatní ujednání
Objednatel je povinen uhradit ubytovateli předem, nejpozději 6 dnů před termínem ubytování,
na účet kauci ve výši 15.000 Kč / 500 EUR na krytí škod způsobených na majetku ubytovatele,
která bude vrácena objednateli převodem na účet. Ubytovatel je oprávněn z této kauce uspokojit
své nároky na náhrady škod způsobených ubytovateli za dobu ubytování a o tuto částku vrátit
objednateli méně.
Objednatel je povinen dbát na to, aby nedocházelo ke škodám na majetku ubytovatele a nebyl
narušován veřejný pořádek. Objednatel je povinen v den skončení ubytování Villu Encantu
vyklidit a vyklizenou předat ubytovateli.
Villa Encanta slouží výhradně k rekreačním účelům. Jakékoliv jiné aktivity (například
podnikatelská činnost, natáčení obrazových a zvukově obrazových záznamů se sexuální
tématikou, drogovou tématikou, násilím apod.) jsou přísně zakázány. V případě porušení tohoto
zákazu je objednatel povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 125.000 Kč / 5.000
EUR a ubytovatel je oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby
a ukončit tak pobyt objednatele bez jakékoliv finanční náhrady. Ubytovatel je oprávněn
uspokojit nárok na smluvní pokutu z uhrazené kauce.
V případě překročení maximální kapacity objektu v průběhu pobytu je ubytovatel oprávněn
okamžitě vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby a ukončit tak pobyt objednatele
bez jakékoliv finanční náhrady.
Bližší informace a podmínky jsou zveřejněny na www.villaencanta.es.